jump to navigation

Keutamaan Tarawih Mei 11, 2012

Posted by srihandayanibpic in Uncategorized.
add a comment

                                                      KAUTAMAAN TARAWEH

RUGI WENGI IEU UPAMI HENTEU TARAWEH……………! ????????

(Dikutil tina hadits anu aya dina Kitab Durrotun Nasihin karya Usman Al Khaebawi)

Ku : Drs.H. Jeje Haryono

asjid Nurul Amal RW 04 Cibiru – Bandung

Sayidina Ali Karomallahu Wajhah cumarios; Dina hiji waktos Rosullullah saw ditaros ngeunaan kautamaan Shalat Taraweh  di Bulan suci Ramadhan, maka gusti rasul ngandika :

 1. Jalmi mu’min bebas tina dosana upami taraweh wengi munggaran bersih sapertos dintenan dibabarkeuna tina kandungan ibuna.
 2. (Saha jalma anu taraweh) dina wengi kadua  manenhna dihampura dosana katut dosa ibu ramana, upami aranjeuna mu’min.
 3. (Pikeun jalma nu taraweh wengi katilu)aya hijimalaikat sasauran tihandap arasy, ngawartosan yen allah ngahampura dosa anjeuna anu tos kaliwat.
 4. Pikeun anu taraweh wengi kaopat pahalana sami sapertos ngaos kitab Taoret, injil, jabur sareng ngaos Al Qur’an
 5. Jalmi nu Taraweh wengi kalima, Allah bakal masihan gabjaran sapertos ganjaran shalat da Masjidil Harom, di Masjid Madinjah sareng di Masjidil Aqsho.
 6. Kanggo anu Taraweh wengi kagenep Allah bakal maparin ganjaran sapertos  thowap di Baitul Ma’mur, sarta batu katut taneuhna mang mentakeun hampura pikeun dirina.
 7. Anu Taraweh wengi katujuh, saolah-olah papendak sareng Nabi Musa as, tur ngabantu merangan Firaon sareng kaum Haman.
 8. Dina wengi kadalapan Allah Taala bakal masihan ganjaran sapertos anu dipasihkeun ka Nabi Ibrahim as.
 9. Di wengi kasalapan saolah-olah manehna tos ngalaksanakeun ibadah sapertos ibadahna Nabi muhamad saw.
 10. Ganjaran dina wengi kasapuluh Allah masihan rizqi kamanehna di Dunya sareng di Akheratna.
 11. Nu Taraweh wengi kasabelasmanehna bakal kaluar ti Dunya (maot) sapertos bayi maot kaluron.
 12. Nu TAraweh wengiu kadua belas, engkin dinten Qiamat manehna tembong  rarayna sae sapertos bulan purnama.
 13. Kanggo anu Taraweh w2engi Katilu belas, engkin manehna bakal salamet tina sagala resiko.
 14. Pikeun nu Taraweh wengi kaopat belas, para Malaikat mere kasaksian yen manehna bener-bener ngalakonan Taraweh, maka Allah moal ngahisab di poe Qiamat.
 15. Pikeun nu Taraweh wengi ka lima belas para malaikat nu mawa arsy jeung korsi menta tambahan kahadean pikeun anu Taraweh.
 16. Keur jalma anu Taraweh wengi ka genep belas Allah nyatet manehna bebas salamet tina naraka tur bebas asup sawarga.
 17. Nu Taraweh wengi ka tujuh belas, manehna dibere ganjaran saseueur ganjaran para nabi.
 18. Pikeun nu Taraweh wengi kadalapan belas, salah saurang malaikat ngumumkeun “Hai hamba Allah sabenerna Allah geus ridho ka anjeun sarta kadua sepuh aranjeun.
 19. Allah ngangkat harkat darajatna di Surga Firdaus kanggo nu Taraweh wengi eta.
 20. Manehna dibere ganjaran saperti para suhada sareng solihin.
 21. Pikeun nu Taraweh wengi kadua puluh hiji,Allah pangwangunkeun hiji bumi tina cahaya di surge.
 22. Nu Taraweh wengi kadua puluh dua, manehna dating di poe Qiamat dina kaayaan aman tina sagala rasa sieun jeung keueung.
 23. Malem ka dua pluh tilu, ganjaran Allah pang damelkeun kota di Sawarga.
 24. Ganjaran Tarawehkadua puluh opat, dua puluh opat do’a diqobul ku Allah.
 25. Nu Taraweh malem kadua puluh lima, manehna bakal bebas tina siksa kubur.
 26. Malem kadua puluh genep, ganjaranana Allah ngangkatkeun pikeun nu taraweh ganjaran opat puluh Taun.
 27. Pikeun nu Taraweh wengi kadua puluh tujuh, waktos mentas jamatan Shirotol Mustaqim digampangkeun tur gancang sapertos kilat nyamer.
 28. Allah ngangkat sarebu darajat pikeun anu Taraweh engke di Surga.
 29. Pikeun anu Taraweh wengi kadua puluh salapan, Allah bakal mere ganjaran sarebu kali ibadah hiji nuditarima.
 30. 30.    Nu Taraweh wengi katilu puluh, Allah ngadawuh “Dalahar buah-buahan di Sawarga, mandi nganggo caii salsabil, sareng ngarinum ti talaga Kautsar,  (lebih…)
Iklan